1. Üldsätted

1.1 Spordiklubi Rim on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud MTÜ Spordiklubi Rim erahuvikool, mis pakub lastele ja noortele täiendavat korvpalli alast huviharidust, võimalusi sportlikeks treeninguteks vastavalt väljatöötatud õppekavale.

1.2 MTÜ Spordiklubi Rim, registrikood 80172264, poolt asutatud erahuvikooli nimi on Spordiklubi Rim (edaspidi kool).

1.3 Kool on haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ja loob huvihariduse viljelemise võimalused erinevates valdkondades.

1.4 Kooli asukoht on Sõpruse puiestee 182/184, Tallinn.

1.4 Kooli õppe-ja asjaajamise keeleks on eesti keel.

1.5 Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi Huvikooli Seadusest, Erakooliseadusest, MTÜ Spordiklubi Rim põhikirjast, käesolevast põhikirjast ja teistest kehtivatest riiklikest ja kohalikest õigusaktidest.

 

2. Struktuur

2.1 Kooli personali moodustavad direktor, treener-pedagoogid ja teised töötajad. Kooli struktuuri ja koosseisu kinnitab MTÜ Spordiklubi Rim juhatus.

2.2 Kooli personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kodukorra, töösisekorra eeskirja, ametijuhendi ja osapoolte vahel sõlmitavate lepingutega.

2.3 Kooli juhib direktor, kes on kooli esindaja talle antud volituste piires.

2.4 Kooli direktori vastutus, pädevus ja ülesanded:

2.4.1 direktor juhib Kooli järgides MTÜ Spordiklubi Rim üldkoosoleku ja juhatuse seaduslikke korraldusi ja otsuseid;

2.4.2 vastutab ja hoolitseb Kooli üldseisundi ja arengu eest ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;

2.4.3 koostab kodukorra, õppekava(d), tunniplaani, ametijuhendid jt. Kooli tegevust korraldavad dokumendid, mille esitab kinnitamiseks MTÜ Spordiklubi Rim juhatusele;

2.4.4 sõlmib õpilaste või tema seadusliku esindajatega koolituslepingud õppekavaga kehtestatud ulatuses MTÜ Spordiklubi Rim juhatuse poolt antud volituste piires.

2.4.5 Direktor esitab MTÜ Spordiklubi Rim juhatusele kord aastas ülevaate kooli õppetegevusest, majanduslikust seisundist ja õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning teatab viivituseta kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.

2.4.6 Direktor esitab põhikirja muutmisettepanekud kinnitamiseks MTÜ Spordiklubi Rim juhatusele.

2.4.7 Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

2.5 Direktori tagasikutsumise otsustab MTÜ Spordiklubi Rim juhatus.

2.6 MTÜ Spordiklubi Rim juhatus võib direktori sõltumata põhjusest tagasi kutsuda töölepingu seaduses ettenähtud alustel. Direktor võib tagasi astuda sõltumata põhjusest isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal 2 (kahe) kuulise etteteatamise ajaga.

2.7  Koolis valitakse igal õppeaastal hoolekogu.

2.8 Hoolekogu liikmed on MTÜ Spordiklubi Rim juhatuse ja huvikooli toetavate organisatsioonide esindajad, õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate ja lastevanemate esindajad.

2.9 Kooli hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja MTÜ Spordiklubi Rim juhatusele huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

2.10 Kooli hoolekogu ülesanded on:

2.10.1 Hoolekogu teeb vajadusel MTÜ Spordiklubi Rim juhatusele ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle;

2.10.2 Hoolekogu kuulab ära Kooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga MTÜ Spordiklubi Rim juhatusele;

2.10.3 Hoolekogu kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga MTÜ Spordiklubi Rim juhatusele;

2.10.4 Hoolekogu teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;

2.10.5 Hoolekogu teeb ettepanekuid huvikooli põhimääruse muutmiseks.

2.10.6 Kooli hoolekogu teeb üksikküsimustes otsuseid.

 

3. Põhikirja muutmise kord

3.1 Kooli põhikirja muudatused kinnitab MTÜ Spordiklubi Rim juhatus.

 

4. Õppekorralduse alused

4.1 Õppekorralduse aluseks on MTÜ Spordiklubi Rim juhatuse poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad.

4.2 Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

4.2.1 õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;

4.2.2 õpingute alustamise tingimused;

4.2.3 õppekava nimetus;

4.2.4 õppekeel;

4.2.5 õppekava maht;

4.2.6 õppekava sisu kirjeldus;

4.2.7 õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;

4.3 Õppetöö toimub üldhariduslike koolide tegevusest vabal ajal või väljaspool töö aega, vastavalt Kooli tunniplaanile. Täiendavalt toimub õppetöö spordilaagrites või individuaalõppe korras.

4.4 Kooli õppeaasta algab 1. septembril ning kestab  uue õppeaasta alguseni järgmisel kalendriaastal.

 

5. Õpilase kooli vastuvõtmise, koolist väljaarvamise ja kooli lõpetamise kord

5.1 Kooli õpilaste vastuvõtu ja lõpetamise tingimused ning eeskirjad kehtestab MTÜ Spordiklubi Rim juhatus vastavuses käesoleva põhikirjaga.

5.2 Alla 18-aastaste õpilaste vastuvõtt Kooli toimub lapsevanema (hooldaja) kirjaliku avalduse alusel.

5.3 Kooli direktor sõlmib õpilase või tema seadusliku esindajaga lepingu õppekavaga kehtestatud ulatuses. Lepingu kohustuslikud punktid on määratud Erakooliseaduse § 17 punktis 4.

5.4 Kui Kooli õpilane rikub süstemaatiliselt Kooli põhikirja, kodukorda, puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel või kui õpilase kolme järjestikuse kuu õppemaks on tasumata, võidakse ta Kooli õpilaste nimekirjast välja arvata.

5.5 Õpilase võib Kooli nimekirjast välja arvata lapsevanema (hooldaja) soovil, esitades sellekohase kirjaliku avalduse ühekuulise etteteatamise tähtajaga.

5.6 Õpilase vastuvõtt kooli, lõpetamine ja välja arvamine vormistatakse Kooli direktori korraldusega.

 

6. Õpilaste õigused ja kohustused

6.1 Kooli õpilastel on õigus:

6.1.1 tutvuda Kooli õppekava(de)ga ja õppe- ja treeningtöö korraldusega;

6.1.2 saada informatsiooni Kooli õpilaste võistlustegevuse ja teiste spordiürituste kohta;

6.1.3 kasutada treeningtöös ja võistlustel Kooli inventari, spordivarustust ning spordirajatisi vastavalt kehtestatud tunni- ja võistlusplaanile;

6.1.4 teha ettepanekuid Kooli töökorralduse paremaks toimimiseks ja probleemide lahendamiseks;

6.1.5 lahkuda Koolist omal soovil.

6.2 Kooli õpilasel on kohustus:

6.2.1 järgida Kooli põhikirja ja täita kodukorda;

6.2.2 osaleda Kooli õppe- ja treeningtöös vastavalt tunniplaanile;

6.2.3 hoida heaperemehelikult Kooli inventari, varustust ja vara. Õpilase poolt koolile tekitatud varalise kahju hüvitab õpilane või tema vanemad (hooldajad) õigusaktidega sätestatud korras;

6.2.4 Koolist lahkumisel tagastada tema käes olev vara või hüvitada see vastavas rahalises väärtuses;

6.2.5 tegema kõik endast oleneva parimate sportlike tulemuste saavutamiseks;

6.2.6 järgida sportliku režiimi ja „fair play” põhimõtteid, hoiduda käitumisest ja tegevusest, mis on vastuolus spordieetikaga ning mis võib kahjustada treenitust, tervist ja kehalist võimekust;

6.2.7 hoidma Kooli head mainet;

6.2.8 võistelda Kooli või MTÜ Spordiklubi Rim nimel;

6.2.9 käia regulaarselt spordimeditsiinilises kontrollis ja seista hea oma tervisliku

 

7. Pedagoogide õigused ja kohustused

7.1 Pedagoogidel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

7.2 Pedagoogide õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingute ja ametijuhenditega.

7.3 Pedagoogidel on õigus:

7.3.1 saada Kooli direktorilt teavet õppetöö korralduse kohta ja esitada Kooli direktorile ettepanekuid õppetöö korraldamise parendamiseks;

7.3.2 saada õppetöö korraldamiseks vajalikud õppevahendid ja turvalised töötingimused.

7.4 Pedagoogidel on kohustus:

7.4.1 tagada õpilastele võimalused õppekava täitmiseks;

7.4.2 luua õppekeskkond, mis tugineb õpilaste ja pedagoogide vastastikusel lugupidamisel, teineteisemõistmisel ning koostööl;

7.4.3 tagada Kooli häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek.

 

8. Teiste töötajate õigused ja kohustused

8.1 Teistel töötajatel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.

 

9. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

9.1 Koolis on õppimine tasuline.

9.2 Õppemaksu suuruse, tasumise korra ja tähtajad kehtestab MTÜ Spordiklubi Rim juhatus ning seda ei muudeta õppeaasta jooksul.

9.3 Õppemaksu suuruse määramise kriteeriumid on:

9.3.1 õppe-treeningtöö maht;

9.3.2 õppetsükli spordimeisterlikkuse aste;

9.3.3 õppekavale tehtavad halduskulud;

9.3.4 õppekava spetsiifika.

9.4 Kooli direktor võib õppemaksu suuruse osas teha soodustusi või vabastada õppemaksust heade õppe- ja sporditöö tulemuste ning majanduslike raskuste korral vastavalt MTÜ Spordiklubi Rim juhatuse poolt kinnitatud korrale.


10. Kooli tegevuse lõpetamise kord

10.1 Kool on asutatud määramata tähtajaks, mille tegevuse lõpetamise otsustab MTÜ Spordiklubi Rim juhatus.

10.2 Kool võidakse sulgeda MTÜ Spordiklubi Rim juhatuse algatusel, pankroti tagajärjel, koolitusloa tühistamisel, muudel õigusaktides ettenähtud juhtudel või kui Kooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

10.3 Kooli tegevuse lõpetamisest teatatakse õpilastele, vanematele ja personalile ning Haridusministeeriumile neli kuud ette.

10.4 Tegevuse lõpetanud Kooli vara ja vahendid antakse üle MTÜ Spordiklubi Rimile.

 

MTÜ Spordiklubi Rim erahuvikooli Spordiklubi Rim põhikiri on kinnitatud 22.05.2012.a. MTÜ Spordiklubi Rim juhatuse esimehe poolt.